fbpx

Trenerka prowadzi sesje w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

The therapist conducts sessions in Polish, English and Russian. Click here to go to the description in English.

Тренер проводит занятия на польском, английском и русском языках. Нажмите здесь, чтобы перейти к описанию на русском языке.

Maria Kuleszo - trenerka wokalna

Jestem trenerką wokalną, śpiewaczką operową, pianistką i kompozytorką. Ukończyłam szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu, studiowałam filologię rosyjską na poziomie magisterskim na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem magistrą sztuki ze specjalizacją śpiew solowy – opera, studia ukończyłam na wydziale wokalno-aktorskim na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wraz z rosnącą świadomością zdobywaną podczas mojej drogi wokalnej, szybko zrozumiałam jak ogromne znaczenie ma zdrowe prowadzenie głosu. Głos to potężne narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie wyrazić siebie, a z mojej pasji do pracy nad nim zrodziła się potrzeba pomagania innym na tej drodze. Od lat wspieram osoby w odkrywaniu ich potencjału, zarówno wokalnie, jak i w potrzebach używania głosu w sytuacjach codziennych i zawodowych.

Będąc blisko związana ze środowiskiem osób transpłciowych i niebinarnych wiem, jak istotną kwestią jest świadoma praca nad uzyskaniem preferowanego brzmienia głosu. Moje podejście opiera się na empatii i zrozumieniu, tworzę bezpieczną i akceptująca przestrzeń, w której każda osoba może w komforcie rozwijać swój głos i osiągać swoje cele.

Pracując z głosem dbam o indywidualne podejście do każdej osoby, uwzględniając unikalne potrzeby. Oferuję wsparcie w procesie feminizacji, maskulinizacji i neutralizacji głosu, dostosowując techniki i metody treningowe. W swojej pracy korzystam z technik wokalnych, ćwiczeń artykulacyjnych i fonacyjnych, skupiam się na wypracowaniu zdrowych nawyków oddechowych, stosuję metody relaksacyjne pomagające w zmniejszeniu napięć mięśni uczestniczących w emisji głosu. Głos jest dla mnie materiałem twórczym, dziełem sztuki rozłożonym w czasie i przestrzeni, z radością pomogę Ci w zdobyciu narzędzi, które pozwolą wyrzeźbić go zgodnie z Twoją wizją.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ramach własnej praktyki pedagogicznej w obszarze treningu głosowego, emisji głosu, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego, prowadzeniu afirmacji głosu osób transpłciowych i niebinarnych, nauki gry na fortepianie, zajęciach umuzykalniających.

W swojej pracy korzystam również z mojego artystycznego doświadczenia oraz zdobytej wiedzy w zakresie interpretacji i ekspresji w zakresie wokalnym i aktorskim.

Uczestniczyłam w szkoleniach trenerskich „Transvoice – podstawy pracy z głosami osób transkobiecych” organizowany przez Natalię Pancewicz z Fundacji Przestrzeń Czułego Głosu.

Obszary pomocy

Moje obszary pomocy obejmują takie aspekty:

 • Afirmacja głosu: Wspieram każdą osobę, która pragnie lepiej poznać swój głos i poczuć się pewniej w jego wyrażaniu. Dbam o stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla każdego, kto szuka wsparcia w odkrywaniu i rozwijaniu swojego głosowego potencjału.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna: Oprócz pracy nad głosem oferuję również wsparcie w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych jako całości. Pomagam minimalizować uczucie dysforii poprzez naukę technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które pozwalają lepiej wyrażać swoją tożsamość i emocje.
 • Bezpieczny głos: Dbałość o bezpieczeństwo głosu jest dla mnie priorytetem. Pomagam w odnalezieniu i eliminacji nawyków szkodliwych dla głosu, aby osiągnąć jego zdrowe wykorzystywanie.
 • Redukcja stresu głosowego: Pomagam w identyfikacji i redukcji czynników stresowych, które mogą wpływać na Twoje brzmienie głosu. Oferuję techniki relaksacyjne i oddechowe, które pomogą Ci kontrolować głos w każdej sytuacji.
 • Rozwój pasji wokalnej: Jeśli pragniesz rozwijać swoje umiejętności wokalne, niezależnie od doświadczenia, oferuję pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu Twojej pasji do muzyki i śpiewu. Pomagam w budowaniu pewności siebie i ekspresji artystycznej poprzez praktykę i eksplorację różnych gatunków muzycznych. Pomagam w poprawie intonacji, kontroli oddechu, artykulacji i ekspresji wokalnej.
 • Ekspresja artystyczna: Pomagam w odkrywaniu własnego wyrazu artystycznego i osobistego stylu śpiewania. Wspieram Cię w interpretacji tekstów i muzyki, by móc śpiewać z pasją, autentycznością i głębią emocji.
 • Korekcja nawyków wokalnych: Pomagam w identyfikacji i korekcji niepożądanych nawyków wokalnych, które mogą prowadzić do dyskomfortu lub urazów głosu. Oferuję techniki i ćwiczenia, które pomagają w budowaniu zdrowych nawyków i utrzymywaniu trwałej kondycji głosu.
 • Śpiew jako narzędzie samowyrażania: Wykorzystując śpiew wspieram Cię w odkrywaniu i wyrażaniu siebie przez muzykę. Niezależnie od tego, czy śpiewasz dla siebie czy dla innych, stawiam na pozytywny wpływ muzyki na Twoje życie i komfort głosowy.

Godziny przyjęć, oferta i cennik

W Otwartej Przestrzeni przyjmuję we:
WTORKI – 15:30-21:00
ŚRODY – 14:00-19:00 (tylko online)
CZWARTKI – 08:00-10:00, 18:00-21:00

USŁUGA CZAS CENA
Trening afirmacyjny głosu i komunikacji 50 min. 180 zł

Pracuję w języku polskim, angielskim i rosyjskim z osobami w każdym wieku w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online z osobami z całej Polski.

[ENG] Maria Kuleszo - vocal coach

I am a vocal coach, opera singer, pianist, and composer. I graduated from a first and second degree music school in piano class. I hold a Master of Arts degree with a specialization in solo singing – opera, obtained from the Vocal and Acting Department at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. Additionally, I studied Russian philology at the master's level at the University of Warsaw.

With the growing self-awareness gained during my own vocal journey, I quickly understood the great importance of healthy voice guidance. The voice is a powerful tool that allows us to express ourselves. The passion that I have for its care allowed me to help others. For years, I have been supporting individuals discovering their potential, in both singing and as a daily-life voice coach.

Being in close connection with the transgender and non-binary community, I understand how crucial it is to consciously work on achieving the preferred tone of voice. My approach is based on empathy and understanding; I maintain safe and accepting environment, where everyone can comfortably develop their voice and achieve their goals.

When working with the voice, I develop individual approach to each person, taking into account their unique needs. I offer support in the process of feminization, masculinization, and neutralization of the voice, while adapting techniques and training methods adequatly. In my work, I utilize vocal techniques, articulatory and phonatory exercises, with focus on cultivating healthy breathing habits. Additionally, I incorporate relaxation methods to alleviate muscle tension associated with voice emission. For me, the voice is a creative medium, a work of art unraveling in space and time, and I will gladly assist you in acquiring the tools to sculpt it according to your vision.

Professional experience

I have worked professionally in my own private practice as a vocal trainer, teaching voice emission, classical and contemporary singing, and providing gender-affirming voice therapy. While working, I use my artistic experience and knowledge in vocal and acting interpretation and expression.

Additionally, I have attented the „Transvoice – Fundamentals of working with the tranfeminine voices" course organized by Natalia Pancewicz from the Przestrzeń Czułego Głosu Foundation.

Areas of expertise

My areas of expertise include:

 • Voice affirmation: I work with and support anyone who desires to better understand their voice emission and feel more confident expressing it. I ensure safe and welcoming space for anyone seeking support in discovering and developing their vocal potential.
 • Verbal and nonverbal communication: In addition to voice work, I also offer support in developing communication skills as a whole. I help minimize feelings of dysphoria by teaching verbal and nonverbal communication techniques that allow you to better express your identity and emotions.
 • Vocal safety: Keeping your vocal cords safe is a priority for me. I will assist you in identifying and eliminating habits that are harmful to your voice to ensure its proper use.
 • Voice stress reduction: I help identify and reduce stress factors that may affect your voice tone. I offer relaxation and breathing techniques to help you control your voice in any situation.
 • Nurture your singing passion: If you wish to grow your vocal skills, regardless of experience, I offer assistance in discovering and developing your passion for music and singing. I will help you build self-confidence and artistic expression through practice and exploration of various musical genres. I provide help in improving intonation, breath control, articulation, and vocal expression.
 • Artistic expression: I offer support in discovering your own artistic expression and personal singing style. I will help you develop interpretive skills to sing with passion, authenticity, and emotional depth.
 • Vocal habits correction: I help identify and correct unwanted vocal habits that may lead to discomfort or voice injuries. I offer techniques and exercises to help build healthy habits and maintain your voice.
 • Singing as a tool for self-expression: With the use of singing, I will support you in your journey of discovering and expressing yourself through music. Whether you sing for yourself or for others, I prioritize the positive impact of music on your life and vocal comfort.

Admission hours, offer and price list

I work in:
TUESDAYS – 15:30-21:00
WEDNESDAYS – 14:00-19:00 (online session only)
THURSDAYS – 08:00-10:00, 18:00-21:00

SERVICE TIME PRICE
Gender affirming voice and communication training 50 min. PLN 180

I work in Polish, English and Russian with people of all ages in stationary form in Warsaw and online.

Registration for sessions:
Our telephone is available in Polish and English.
Ukrainian or Russian speakers can contact us in writing.

 • phone: +48 511 028 333
 • e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl

[RUS] Мария Кулешо - преподаватель вокала

Я преподаватель вокала, оперная певица, пианистка и композитор. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано первой и второй степени, stupeni, takrze изучала русскую филологию в магистратуре Варшавского университета. Я являюсь магистром искусств по специальности сольное пение – опера, окончила факультет вокала и актерского мастерства в Музыкальном университете имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Благодаря растущей осознанности, полученной во время моего вокального пути, я быстро понялa, как важна правильная постановка голоса. Голос – это чрезвычайно мощный инструмент, с помощью которого мы можем выразить себя, и из моей любви к работе над ним родилась потребность помогать другим на этом пути. На протяжении многих лет я помогаю людям раскрыть свой потенциал, как вокальный, так и в плане использования голоса в повседневных жизни и профессиональных ситуациях.

Будучи близко связана с трансгендерным и небинарным сообществом, я знаю, как важно сознательно работать над достижением желаемого звучания голоса. Мой подход основан на эмпатии и пониманию, созданию безопасного и открытого пространства, в котором каждый человек может комфортно заниматься развитием своего голоса и достигать своих целей.

При работе с голосом я забочусь о том, чтобы подходить к каждому человеку индивидуально, учитывая его уникальные потребности. Я предоставляю поддержку в процессе феминизации, маскулинизации и нейтрализации голоса, подбирая техники и методы обучения. В своей работе я использую вокальные техники, артикуляционные и фонационные упражнения, сосредотачиваюсь на формировании здоровых дыхательных привычек, а также с помощью методов релаксации помогаю снять напряжение в мышцах, участвующих в голосообразованию. Голос для меня – это творческий материал, произведение искусства, разложенное во времени и пространстве. Я с радостью помогу вам овладеть инструментами для его сформирования в соответствии с вашим воображением.

Профессиональный опыт

Свой профессиональный опыт я приобрела в ходе собственной преподавательской практики в области коучинга голоса, эмиссии голоса, постановки классического и эстрадного вокала, тренингa аффирмации голоса для трансгендерных и небинарных людей.

В своей практике я также пользуюсь своим артистическим опытом и приобретенными знаниями в области интерпретации и экспрессии в вокальной и актерской сфере.

Я участвовала в тренинге «Transvoice – основы работы с голосами трансженских людей», проведенном Натальей Панцевич из фонда Przestrzeń Czułego Głosu.

Области помощи

К областям моей помощи принадлежат следующие аспекты:

 • Аффирмация голоса: Я поддерживаю каждого, кто хочет лучше узнать свой голос и почувствовать себя более уверенным в его выражению.Я стремлюсь создать безопасное и комфортное пространство для всех, кто ищет поддержки в раскрытию и развитию своего голосового потенциала.
 • Вербальная и невербальная коммуникация: кроме работы над голосом, я также предоставляю поддержку в развитии коммуникативных навыков в целом. Я помогаю уменьшaть чувство дисфории, через обучение техникам вербальной и невербальной коммуникации, которые позволят лучше выражать свою личность и эмоции.
 • Безопасный голос: Безопасность вашего голоса является для меня приоритетом. Я помогу вам найти и избавиться от привычек, которые наносят вред вашему голосу, чтобы обеспечить его здоровое использование.
 • Снижение голосового стресса: Я помогаю идентифицировать и уменьшить стрессовые факторы, которые могут влиять на тембр вашего голоса. Я предлагаю техники релаксации и дыхания, которые помогут вам управлять своим голосом в любой ситуации.
 • Развитие любви к вокалу: если вы хотите развить свои вокальные способности, то независимо от опыта я помогу вам раскрыть и развить вашу любовь к музыке и пению. Я помогу вам повысить уверенность в себе и развить артистическую экспрессию через практику и изучение различных музыкальных жанров. Я помогаю улучшить интонацию, контроль дыхания, артикуляцию и вокальную экспрессию.
 • Tворческое самовыражение: я помогу вам раскрыть ваше личное артистическое самовыражение и индивидуальный стиль пения. Я окажу вам помощь в интерпретации текстов и мелодий, чтобы петь с чувством, искренностью и глубиной эмоций.
 • Исправление вокальных привычек: Я помогу вам обнаружить и исправить нежелательные вокальные привычки, которые могут привести к дискомфорту или травмам вашего голоса. Я предложу техники и упражнения, которые помогут выработать правильные привычки и надолго сохранить вокальное здоровье.
 • Пение как средство самовыражения: Используя пение, я поддержу вас в раскрытии и самовыражении себя через музыку. Независимо от того, поете ли вы для себя или для других, я концентрируюсь на положительном влиянии музыки на вашу жизнь и вокальный комфорт.

Часы приема, услуги и цена

Записаться ко мне можно в:
ВТОРНИК – 15:30-21:00
СРЕДА – 14:00-19:00 (только онлайн-сессии)
ЧЕТВЕРГ – 08:00-10:00, 18:00-21:00

УСЛУГА ВРЕМЯ ЦЕНА
Тренинг аффирмации голоса и коммуникации 50 мин. PLN 180

Я работаю на польском, английском и русском языках с людьми всех возрастов в стационарной форме в Варшаве и онлайн с людьми со всей Польши.

Регистрация на сеансы:
Наш телефон для записи на польском и английском языках.
Люди, которые владеют только русским языком, могут отправить нам сообщение на электронный адрес указанный ниже.